O mateřské škole - všeobecné informace

Motto: „Vycházíme ze života a učíme se pro život“    

„Chcete-li mít chytré děti-čtěte jim pohádky.
Chcete-li mít geniální děti-čtěte jim ještě více pohádky.“
(Albert Einstein)

„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení. „
(J.A.Komenský)

Provoz mateřských škol: pondělí - pátek: 6.00 – 16.30 hodin

Mateřská škola, Rakovnická 306, Děčín III

Vzdělávání v mateřské škole zajišťují odborně vzdělaní pedagogové. Naše mateřská škola byla otevřena 8. března 1974. Je umístěna v účelové budově na sídlišti. Zařízení je odloučeným pracovištěm ZŠ Děčín III, Březová 369/25. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova je jednopatrová se dvěma hlavními vchody a vchodem pro kuchyň a zadním vchodem na zahradu. K objektu patří hezká a prostorná zahrada s dřevěnými průlezkami, pěti krytými pískovišti a čtyřmi zahradními domky na hračky. V přízemí budovy se nachází kuchyň a dvě třídy „Koťátka“ a „Sluníčka“, další dvě třídy „Rybičky“ a „Berušky“ jsou v prvním patře. Ke každé třídě patří prostorná herna, ložnice, kabinet, sociální zařízení, šatna pro učitelky a šatna pro děti. Ve třídách jsou zařazeny také děti s individuální integrací.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno na základě Školního vzdělávacího programu s názvem Pohádkový rok a třídních vzdělávacích programů. Mateřská škola pořádá různá divadelní a zábavná představení, výlety, besídky, karneval v maskách, oslavy svátků, rozloučení s předškoláky, tvořivá setkávání s rodiči dětí, projektové dny, nebo dny v přírodě. Prostory MŠ prochází postupnými změnami v rámci zajištění kvalitního vzdělávání dětí. Zahrada MŠ byla částečně dovybavena novými herními prvky na přirozený pohybový rozvoj dětí. Naším cílem, je také postupně zlepšovat vybavení zahrady, do které bychom rádi zařadili ekologické dětské hrací prvky.

Mateřská škola, Březová 33, Děčín III

Vzdělávání v mateřské škole zajišťují odborně vzdělaní pedagogové. Mateřská škola byla otevřena 1. září 2014. Je umístěna v účelové budově na sídlišti. Zařízení je odloučeným pracovištěm ZŠ Děčín III, Březová 369/25. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Mateřská škola nemá zahradu u budovy. Děti dochází na hezkou a prostornou zahradu u MŠ Rakovnická, která je vybavena dřevěnými průlezkami, pěti krytými pískovišti a čtyřmi zahradními domky na hračky. V přízemí budovy se nachází školní kuchyň, dvě třídy se šatnou a ložnicemi jsou v prvním patře. Máme třídu „Motýlků“ a „Soviček“. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno na základě Školního vzdělávacího programu s názvem Pohádkový rok a třídních vzdělávacích programů. Mateřská škola pořádá různá divadelní a zábavná představení, výlety, besídky, karneval v maskách, oslavy svátků, rozloučení s předškoláky, tvořivá setkávání s rodiči dětí, projektové dny, nebo dny v přírodě. Prostory MŠ prochází postupnými změnami v rámci zajištění kvalitního vzdělávání dětí. V rámci spolupráce pro naše děti paní učitelky ze ZŠ připravují schůzky s různými náměty, aby se tak postupně seznamovaly se školním prostředím.

Dovolujeme si říct, že úroveň mateřské školy se neustále zvyšuje. Přejeme si, aby naše mateřská škola byla příjemným a podnětným místem pro děti i jejich rodiče.

Některé aktivity, které naše mateřské školy v tomto školním roce nabízejí:

Maminko a táto pojď se mnou do třídy
Divadla ve školce
Dny v přírodě
Kouzelník ve školce
Společná tvořivá odpoledne s rodiči v mateřské škole
Návštěvy Hopsária v OC Pivovar
Návštěvy s tvořením v Zubrnicích
Návštěvy muzea v Děčíně
Návštěvy divadla v Děčíně
Návštěvy knihovny v Děčíně
Návštěva Mýdlárny v Růžové
Návštěva Libverdy
Naučné programy v ZOO
Dny v přírodě
Rozloučení s předškoláky-zahradní slavnosti
Výlety
Akce společné pro rodiče i děti
Besídky
Pohybové aktivity-např.jóga,cvičení na overbalech,cvičení se Sokolem
Oslava MDD-zahradní slavnost
Ahoj školko-zahradní slavnost
Projektové dny ve školce
a jiné ……

 

Personální zajištění naší mateřské školy.

O vaše děti pečují:

Všechny zaměstnankyně mají přesně vymezené povinnosti, pravomoci i úkoly.


Učitelky mají předepsané odborné vzdělání. Tím je zajištěno, že každý pedagog postupuje při výchově a vzdělání předškolních dětí odborně a citlivě a vzdělává profesionálním způsobem.

Učitelky se dále vzdělávají v různých seminářích, týkajících se předškolní výchovy.


K týmu školy neodmyslitelně patří paní školnice a paní kuchařky, které se snaží vytvořit pro děti bezpečné prostředí a svým citlivým přístupem zajišťují přání a potřeby dětí.

MŠ Rakovnická

třída KOŤÁTKA

p.uč. Petra Primusová

p.uč. Monika Ridillová

asistentka pedagoga Lucie Burianová

třída BERUŠKY

p.uč. Lenka Milatová

p.uč. Olga Polesná

asistentka pedagoga Markéta Špůrová

 

třída SLUNÍČKA

p.uč. Bc. Ladislava Králová

p.uč. Lucie Svobodová

asistentka pedagoga: Jana Petřinová

 

MŠ Březová

Třída SOVIČKY

p.uč. Lenka Nováčková

p.uč. Bc. Miroslava Říhová

asistentka pedagoga Kristýna Daňková

Třída MOTÝLCI

p.uč. Ivana Novotná

p.uč. Renata Jandlová

asistentka pedagoga Jana Humlíčková

O čistotu v mateřské škole se starají:

uklízečka Jaromíra Havlíčková

uklízečka Monika Kadlecová

uklízečka Dana Horáková

O dobré jídlo se starají:

vedoucí stravování Blanka Braunštejnová

kuchařka Lucie Kasíková

kuchařka Simona Gunčagová

Náš záměr

Partnerské vztahy s rodiči

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Jsme si vědomi,že:

* rodinná výchova je základem, na kterém budeme stavět

* se pokusíme rozpoznávat a citlivě využívat vlivy rodiny k navazování otevřeného
partnerského vztahu

* nabídneme rodičům individuální konzultace

* vzájemným respektem, důvěrou a utvářením pocitu sounáležitosti vytváříme správnou vazbu mezi rodinou a školou

* jsme součásti širšího okolí rodiny

* rodiče jsou nejdůležitější partneři a na vztazích s nimi nám velmi záleží

V případech, kdy se spolupráce nebude dařit,, nebo jsou rodiny ve své funkci oslabené, budeme postupovat a zlepšovat pobyt dítěte v mateřské škole tím, že:

* nabídneme žádoucí sociální komunikaci, vhodné modely sociálních vztahů a vzory chování
* zajistíme rodičům kontakt s informacemi, které možná přijmou od učitelky, která zná jejich dítě dobře z každodenního styku, lépe, než od odborných lékařů,či psychologů

* dáme dítěti pocit jistoty, relativního klidu, pohody, umožňujeme zažívat pocit radosti

* při podezření z týrání, nebo sexuálního zneužívání jsme povinni upozornit kompetentní orgány a spolupracovat s nimi

Vzájemně budeme získávat a rozvíjet:

* respekt a důvěru navzájem k sobě

* možnost jednotného postupu při výchově

* příležitosti k obohacování o profesionální a životní zkušenosti

* pocit sounáležitosti s životem školy

* ujasnit si představy o výchově, co od sebe vzájemně očekáváme a co požadujeme

* postupně navázat vztahy důvěry a spolupráce

Máme na paměti,že:

1.Každá rodina má jiný osobitý životní styl. Mateřská škola informuje o svém výchovném stylu citlivě, s taktem, ne jako neměnný fakt. Dostatečně objasňuje a vysvětluje jeho
pozitivní působení na dítě.

2.Nikdy se nepodaří získat ke spolupráci úplně všechny rodiče.Někdy však méně je lépe a malá skupina rodičů se skutečným zájmem přinese podstatně více prospěchu dětem,rodině
i škole.

3.Naplňovat tuto zásadu je nepřetržitý, dlouhodobý proces a vstupuje do něj velké množství faktorů. Úspěšnost závisí na aktivitě a trpělivosti všech zúčastněných.

 

Těšíme se na společné dny

Lenka Milatová

zástupce ředitele pro MŠ

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

IČO: 72744529

Ředitelka:

Mgr. Alena Čuříková Telefon: 775 866 262

E-mail: curikova@zsamsbrezova.cz